Repslagarmuseets organisation är en ideell förening

Repslagarmuseet drivs av föreningen Bevara Repslagarbanan, en ideell förening. På årsmötet väljs ordförande samt de ledamöter, som skall ingå i styrelsen och på styrelsens första möte, det konstituerande mötet, fördelas styrelseposterna.

Museet leds av en museichef, som tillsätts av styrelsen i samråd med representanter för Utbildnings- och kulturnämnden i Ale kommun.

Museiechefen är anställd av styrelsen. En biträdande museiechef utses av föreningens styrelse. Mycket av museets löpande verksamhet utförs av självstyrande grupper. På årsmötet 2000-04-19 fastställdes riktlinjerna för en ny organisation.

Den organisation för museets drift, som fastställdes på årsmötet i mars 2000, framgår av nedanstående översiktliga plan. Museets huvudmän är Ale kommun och Föreningen Bevara Repslagarbanan. Kommunen äger repslagarbanan och har i ett driftsavtal med föreningen reglerat kostnader för underhåll och drift av anläggningen. Föreningen ansvarar för museiverksamheten. Det löpande arbetet regleras i en verksamhetsplan, vilken årligen upprättas av kommunen och föreningen i samråd.

Orginisationstavla

Organisationstavla

Museet leds av en museiechef, anställd av styrelsen, och direkt underställd föreningens styrelse. Förutom ovan nämnda driftsavtal och verksamhetsplan styrs museets verksamhet av föreningens stadgar och en ekonomisk årsbudget, fastställd av styrelsen, samt av på årsmötet fastställda projekt- och marknadsplaner. Dessutom finns ett program, vilket innehåller aktiviteter, utställningar och utåtriktad verksamhet och som löpande revideras av styrelsen.

Museets löpande drift sker via olika arbetsgrupper (repslageri, museum, personal, souvenirtillverkning och fastighet). Dessa grupper fungerar fr.o.m. 2001 som självstyrande enheter. För viss annan verksamhet (tillgänglighet, miljö, säkerhet o.s.v.) ligger ansvaret på en eller två enskilda medlemmar/personal, vilka frivilligt påtagit sig detta.

Styrelsen

Föreningen Bevara Repslagarbanans styrelse väljs av föreningens medlemmar på ordinarie årsmöte. Även ordföranden väljs på årsmötet. Övriga styrelseposter utses på styrelsens konstituerande möte. Nuvarande styrelse fick sin sammansättning på årsmötet 2017, och styrelseposterna fördelades vid efterföljande konstituerande möte. Styrelsen fick följande sammansättning:

 

Ordförande: (1 år) Christer Engström

Vice Ordförande: Kenneth Kanebratt

Förenings Kassör:  Nina Svensson

Sekreterare: Hans-Åke Mattsson

Övriga ledamöter:  Bernt Larsson,  Allan Nilsson, Ronny Schäfer

Ersättare: Bengt Krusmark, Britt-Marie Alvarsson, Börje Johansson

Valberedning: